22 февраля 2023 года в Таразском региональном университете им. М.Х. Дулати было проведено заседание учебно-методического совета по направлению подготовки «Водное хозяйство» при Таразском региональном университете им. М.Х. Дулати.

Заседание вел председатель Группы управления проектами-учебно-методическое объединение – председатель правления-Ректор НАО «ТарРУ им. М.Х.Дулати» Байжуманов Мухтар Казбекович.

В поветке дня были рассмотрены вопросы:

  1. О внесении изменений в классификатор направлений подготовки кадров высшего и послевузовского образования РК. Докладчик: Малибеков Алдаберген Кадырбекович, и.о.проректора по академической политике Таразского регионального унвиерситета им.М.Х. Дулати.

В конце 2018 года МОН РК принято координально новое поколение нормативных документов по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием. Создан новый «Классификатор направлений подготовки….», согласно которому каждый вуз по соответствующим направлениям подготовки создают свои образовательные программы (ОП) на основе имеющихся ОРК и перечня ПС.

Толығырақ

2023 жылдың 22 ақпанында М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті «Су шаруашылығы» бағыты бойынша республикалық оқу-әдістемелік кеңестің оқу-әдістемелік бірлестігінің кезекті мәжілісі өткізілді.

Мәжілісті Оқу-әдістемелік бірлестік-жобаларды басқару тобының төрағасы «М.Х.Дулати атындағы ТарӨУ» КЕ АҚ Басқарма төрағасы – Ректор Байжұманов Мұхтар Қазбекұлы жүргізді. Күн тәртібінде қарастырылған мәселелер:

  1. ҚР жоғары және жоғары оқу орнынан кейін білім беру бойынша мамандар даярлау бағыты классификаторына өзгерістер енгізу туралы. Баяндамашы: Мәлібеков Алдаберген Қадырбекұлы, М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік унвиерситетінің академиялық саясат жөніндегі проректор м.а. 2018 жылдың соңында ҚР БҒМ жоғары және жоғарыдан кейін білімді мамандарды даярлау бойынша нормативтік құжаттардың өзгеше жаңа түрлері қабылданды. «Мамандарды даярлау бағыты классификаторы» құрылды, соған сәйкес әрбір ЖОО даярлау бағыты бойынша қолданыстағы БСШ (ОРК) және кәсіби стандарттар негізінде өздерінің білім беру бағдарламаларын (ББ) жасады. Атамекен ҰКП (НПП) ҚР ҰБЖ (НСК) шеңберінде «Су шаруашылығы» біліктілік салалық деңгейі және экономикалық қызмет түрлері бойынша соған сәйкес кәсіби стандарттар жасалды. Яғни, сонымен, бүкіл білім беру жүйесі іс жүзінде бағынуы тиіс ресми түрде «Су шаруашылығы» саласы айқындалды.
Толығырақ
Top