Академиялық саясат

Университеттің академиялық саясаты

М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің академиялық саясаты

 

2022 – 2023 оқу жылына арналған академиялық күнтізбе

2021 – 2022 оқу жылына арналған академиялық күнтізбе

Положение о политике академического признания результатов обучения в Таразском региональном университете им. М.Х. Дулати

Положение об организации работы эдвайзера

2020-Положение о текущем, рубежном контроле и промежуточной аттестации обучающихся

Оқытушы, білім алушы, деканат, кафедра санатындағы қолданушыларға арналған "СИРИУС" ОБАЖ-бен жұмыс жөніндегі ереже

2022-Правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

««СИРИУС» ОБАЖ «ҚМА» модулін пайдалана отырып, дипломдық жұмыстарды (жобаларды) және магистрлік диссертацияларды цифрлық форматта қорғауды ұйымдастыру» жұмыс нұсқаулығы

Перечень пререквизитов 2021-2022 уч.год

Дулати университетінің оқытушылары, қызметкерлері мен білім алушыларының академиялық адалдық ережелері


Академиялық саясат 2020

Положение о планировании, контроле и отчетности в учебном процессе

Положение о разработке учебно-методического комплекса образовательной программы и дисциплины

Қашықтықтан оқыту режимінде оқыту кезінде сабақ кестесін құру ерекшеліктерінің ЖАДНАМАСЫ


Академиялық саясат 2019

Академиялық саясаттағы өзгерістер

Академиялық күнтізбедегі өзгерістер

№28 өзгертулер туралы хабарлама парағы

Top